INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tomáš Jilík, IČO: 67556221, se sídlem Aleny Santarové 1450/5, 156 00, Praha 5 - Zbraslav (dále jen „Provozovatel“) coby správce osobních údajů tímto informuje o zpracování osobních údajů, které provádí v souvislosti s provozováním aplikace „Tom’s Gastro Guide“ (dále jen „Aplikace“). Součástí tohoto dokumentu jsou i informace o právech, které subjektům údajů v souvislosti s výše uvedeným zpracováním náleží.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@tomsgastroguide.com.

1. Za jakým účelem, na základě jakých titulů a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1. Umožnění užívání Aplikace a nákupy Placeného obsahu

Provozovatel uzavírá s Uživatelem smlouvu o užívání Aplikace (dále jen „Smlouva“). Uživatelé se v Aplikaci neregistrují. Provozovatel pro účely uzavření Smlouvy a umožnění používání Aplikace v základní verzi (bez Placeného obsahu) zpracovává pouze tyto údaje o Uživateli:

V Aplikaci je dostupný Placený obsah, který může Uživatel nakupovat prostřednictvím Aplikace (uzavírá se Smlouva o nákupu obsahu). Pro umožnění nakupování a zpřístupňování Placeného obsahu, včetně plnění povinností s tím spojených (zejm. zasílání potvrzení o nákupech Uživateli) potřebuje Provozovatel tyto osobní údaje Uživatele:

Bez výše uvedených údajů není možné Smlouvu ani Smlouvu o nákupu obsahu uzavřít ani plnit. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Smlouvy, resp. Smlouvy o nákupu obsahu na žádost Uživatele.

1.2. Plnění povinností plynoucích z právních předpisů

Provozovatel musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy mu to ukládá právní předpis. Pro tento účel Provozovatel zpracovává zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinností Provozovatele vyřizovat reklamace Uživatele, vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

1.3. Oprávněné zájmy Provozovatele

V odůvodněných případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. Provozovatel však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Důkaz o souhlasu s Obchodními podmínkami: Při uzavírání Smlouvy s Uživatelem online (elektronickými prostředky) uchováváme data nezbytná k identifikaci Uživatele coby smluvní strany (zejm. session ID, IP a/ nebo MAC adresa), abychom měli pro případ pozdějších pochybností nebo sporů k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření smlouvy a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.

Obrana a uplatňování právních nároků: Osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy. V této souvislosti zpracováváme typicky identifikační, kontaktní a platební údaje Uživatele, údaje o uzavřených smlouvách, jejich plnění a komunikaci s Uživatelem, resp. osobami jednajícími za Uživatele.

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Uživatelů – subjektů údajů. Některé osobní údaje – zejména údaje o provedených platbách Uživatelů – můžeme zjišťovat od samostatných správců – poskytovatelů platebních metod, které jsou dostupné v Aplikaci (Apple Pay, Google Pay). Informace o tom, jak tito poskytovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje, naleznete přímo u těchto poskytovatelů.

Pokud není uvedeno jinak, nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte, resp. kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Aplikace.

Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.

Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, pokud není výše uvedeno jinak.

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky v našich IT systémech, případně v systémech našich jednotlivých zpracovatelů. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1. Smlouva a Smlouva o nákupu obsahu

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané smlouvy (tj. po dobu nezbytnou ke splnění povinností plynoucí ze smlouvy, resp. po dobu trvání užívání Aplikace).

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

4.2. Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis upravující daňové a účetní povinnosti Provozovatele (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba zpracování je 5 (pět) let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 (deset) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Relevantní osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví po doby tam stanovené. Údaje zpracovávané pro účely vyřizování reklamací uchováváme po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, případně po dobu záruční doby.

4.3. Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení smlouvy s Uživatelem zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky Uživatele nebo třetích stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pokud nedojde k zahájení příslušného řízení, uchováváme tyto údaje po dobu 5 (pěti) let od ukončení smluvního vztahu s Uživatelem.

4.4. Delší zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.

5.Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

Odvolání souhlasu se zpracováním:Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas s jejich zpracováním kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kontaktního e-mailu uvedeného výše, případně jinak, jak je uvedeno jinde v tomto dokumentu. V takovém případě nebudeme již dále Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávat.

U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

Vaše další práva:

Vždy Vás budeme informovat o:

Mezi Vaše další práva patří:

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: implementace a vynucování interních předpisů na ochranu osobních údajů, antivirové ochrany, firewally, šifrování, řízení přístupu k osobním údajům a autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany a další

Toto znění Informací o zpracování osobních údajů je účinné ke dni 1. 11. 2023.